GUERIDONS 3 FEET

GUERIDON TROPICAL MINDI WOOD FEET (WHITE CEDAR) - PRINTING & POLYESTER RESIN

TRO200L : DIA.75X50

TRO200M : DIA.50X40

TRO200S : DIA.42X35