BENCHES

BENCHES  MINDI WOOD (WHITE CEDAR)

PRO76OS-MI : 105X35X45

PRO45OS-MI : 140X35X45

PRO47OS-MI : 150X35X45

PRO42OS-MI : 160X35X45

PRO78OS-MI : 170X35X45

PRO48OS-MI : 180X35X45